Zorgteam Midden Nederland

Hans Jonker, zelfstandig werkend verpleegkundige

Meer informatie

A.D.L.

Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen, zoals wassen, aankleden, toiletgang, eten en drinken, maar ook lopen, ontspanning en sociale activiteiten. Zie Wikipedia .

Beroepsvereniging

Veel van onze teamleden zijn aangesloten bij een verpleegkundige beroeps- en belangenvereniging zoals de VenVN en De Zorgprofessional . Deze organisaties dragen bij aan scholing en professionalisering van hun leden.

Beroepsverzekering

De beroepsverzekering is een pakketpolis voor thuiszorgverleners.

Verzekerde hoedanigheid:
Thuiszorgverlener, die de thuiswerkzaamheden uitoefent, tijdens het uitoefenen van werkzaamheden als verpleegkundige, ziekenverzorgende, kraamverzorgende en/of gezinsverzorger.

Verzekerde risico's:
Beroepsaansprakelijkheid en beroepsrechtsbijstand.

Verzekerde bedragen (indien van toepassing):
Aansprakelijkheid:
€ 2.500.000,- per aanspraak.
€ 5.000.000,- maximaal per verzekeringsjaar.
€ 500.000,- maximaal bij brandschade.
Eigen risico € 35 per aanspraak, € 120 door wassen/drogen/strijken.

B.I.G. registratie

Voor informatie en raadplegen register van verpleegkundigen, zie hier .
Het registratienummer van Hans Jonker is 59061193030 .

Erkende feestdagen

Erkende feestdagen vindt u hier .

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen zoals een postoel, rolstoel of een hoog/laag bed kunt u zelf, of met een verwijzing van de huisarts, regelen.

De meeste hulpmiddelen kunt u de eerste 2x13 weken gratis lenen via een (lokale) thuiszorgwinkel. Landelijke hulpmiddelenleveranciers zijn o.a. Vegro en Medipoint .

Indicatie

Indien u verzorging en verpleging nodig heeft, werd dat tot eind 2014 via de AWBZ geregeld nadat het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) u daarvoor een indicatie had gegeven.

Per 2015 valt Verzorging en Verpleging onder 2 nieuwe wetten, te weten:

Wet langdurige zorg (Wlz):
Deze wet geldt voor mensen die de hele dag intensieve zorg en/of toezicht nodig hebben. Voor de indicatie kunt u terecht bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) . Het CIZ beoordeelt of en welke zorg u krijgt. Het indicatiebesluit wordt vervolgens door het zorgkantoor in uw regio verder behandeld.

Met een indicatie uit de Wlz kunt u in veel gevallen zelf kiezen waar u die zorg wilt krijgen: in een zorginstelling (zorg in natura) of bij u thuis.

Wilt u graag thuis intensief verzorgd worden, kies dan voor een PGB (persoons gebonden budget) ipv zorg in natura.

Met het CIZ en de Sociale Verzekerings Bank (SVB) die vanaf 2015 de PGB betalingen verzorgt, maakt u hierover afspraken.

Zorgverzekeringswet (ZVW):
Verpleging en verzorging thuis vallen onder de Zorgverzekeringswet . Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket. Niet het CIZ maar de wijkverpleegkundige, huisarts of ziekenhuis arts geeft hier de indicatie. Ook hier kunt u kiezen voor zorg in natura (door een wijkzorginstelling) of een PGB.

Een PGB vraagt u in dit geval aan bij uw eigen zorgverzekeraar, waarna uw zelf alle zorg regelt.

Op basis van de wet (art 13) heeft u recht op vrije keuze van zorgverlener en kunt u kiezen voor „ongecontracteerde zorg(verleners)”.

Afhankelijk van uw polis zijn de vergoedingen dan hoger (restitutiepolis) of lager (budgetpolis). De zorgverzekeraar betaalt rechtstreeks aan uw zorgverlener en dat scheelt u veel administratief/financieel geregel.

Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie en vraag naar de tarieven die zij hanteren voor Verzorging en Verpleging (max 75% tov gecontracteerde zorg)


NB. Huishoudelijke hulp valt al sinds 2014 onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en moet u aanvragen bij het zorgloket van uw gemeente. Ook hier kunt u uw eigen hulp kiezen middels een PGB. Meer informatie


Een palliatief terminale zorg (PTZ) wordt afgegeven door het CIZ als de behandelend (huis)arts heeft vastgesteld dat de patiënt een levensverwachting heeft van minder dan drie maanden. Met een PTZ-indicatie kunt u een PGB aanvragen waarmee u een deel van uw 24-uursverzorging thuis kunt bekostigen.

KIWA keurmerk

Voor informatie en raadplegen keurmerkregister, zie hier .
Het registratienummer van Hans Jonker is 5241.

Klachtenregeling

Het zorgplan dat wij met u afspreken, voeren wij met de grootste zorgvuldigheid uit. Mocht u desondanks over de uitvoering door of de bejegening van een van de zorgverleners ontevreden zijn, dan is het belangrijk dat u deze zorgverlener hierop aanspreekt. Als dat niet het gewenste resultaat heeft, dan kunt u contact zoeken met de coördinator van het Zorgteam Midden Nederland. Deze zal met u uw klacht bespreken en proberen tot een passende oplossing te komen.

Mocht desondanks uw klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan bestaat er de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. Die onderzoekt uw klacht door hoor en wederhoor toe te passen en zo nodig deskundig advies in te winnen.

Alle teamleden zijn verplicht aangesloten bij een klachtenregeling. Voor Zorgteam Midden Nederland is dit de klachtencommissie van de beroepsvereniging van verpleegkundigen De Zorgprofessional . Meer informatie is te vinden in een speciale flyer.

Indien er sprake is van een ernstige fout en/of onverantwoorde zorg, dan zal de klachtencommissie hiervan melding doen bij de Inspecteur voor Volksgezondheid.

KvK

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan alle zelfstandig werkende verpleegkundigen als eenmanszaak ingeschreven. Voor informatie en raadplegen handelsregister, zie hier . Het registratienummer van Hans Jonker is 30260656.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte in de laatste fase van hun leven. Palliatieve zorg richt zich op kwaliteit van leven en een waardige afronding van het leven.

Verlichten van pijn en andere ziektesymptomen, ondersteunen van client en naasten bij het afronden van het leven en bij het afscheid nemen en aandacht voor zingeving en spiritualiteit spelen hierbij een belangrijke rol.

Particuliere thuiszorg

Wanneer u geen of maar een beperkt PGB ontvangt en toch aanvullende zorg wilt, kunt u als particuliere opdrachtgever Zorgteam Midden Nederland rechtstreeks inhuren. De kosten voor deze aanvullende, niet vergoede zorg, zijn veelal wel fiscaal aftrekbaar als bijzondere ziektekosten.

P.G.B.

Een Persoons Gebonden Budget (PGB) is een budget waarmee u zelf zorg en begeleiding kunt inkopen.

U kiest uw eigen zorgverleners, maakt werk en tariefsafspraken met hun en voert hierover administratie.

De uitbetaling van uw zorgverleners loopt sinds 2015 altijd via de Sociale Verzekerings Bank (SVB) .

Vanaf 2015 kunt u zowel vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), de zorgverzekeringswet (ZVW) als ook vanuit de gemeente (WMO) een PGB aanvragen als u uw eigen zorg(verleners) wilt regelen. Bij welke instantie u moet zijn hangt af van uw zorgvraag. Meer info zie indicatie.

V.O.G. verklaring

Verklaring Omtrent Gedrag afgegeven door het Ministerie van Justitie aan Hans Jonker, zie hier. Meer informatie